Leidse Schouwburg – Leiden

Vervanging besturing trekkenwand

Opdrachtgever

Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal

Zalen

Grote zaal

Architect

Vloeroppervlakte

Projectomschrijving

Destijds: De huidige besturing van de hijsinstallatie van de grote zaal gaat steeds meer storingen vertonen, de huidige componenten hebben de maximale levensduur ruim overschreden en voldoen niet meer aan de geldende regelgeving. De steeds vaker voortkomende storingen brengen de exploitatie in gevaar, de besturing dient dan ook volledig vervangen te worden. De overige mechanische onderdelen voldoen nog wel en worden niet vervangen. PBTA kreeg daarbij van de Leidse Schouwburg de opdracht om naast het technisch inhoudelijke deel ook de gehele aanbesteding te begeleiden inclusief het opstellen van de daarbij horende aanbesteding leidraad, voorwaarden en gunningscriteria.

Zaal
Grote zaal, theaterzaal 534 zitplaatsen

Ons advies

• Quick-scanonderzoek bestaande installatie (incl. nulmeting installatiegeluid)
• Opstellen planning en raming
• Opstellen van de werkomschrijving
• Opstellen aanbestedingsleidraad (incl. gunningscriteria)
• Opstellen Addendum bij van toepassing zijnde algemene voorwaarden
• Offerteaanvraag leveranciers
• Nota van Inlichting beantwoording
• Beoordelen van de inschrijvingen
• Opstellen en verstrekken gunningsbrieven
• Uitvoeringsbegeleiding (directievoering)
• Begeleiding ingebruikname keuring
• Opstellen staat van bemerkingen (oplevering) en nazorg

Resultaat
Het quick scan onderzoek van PBTA toonde aan dat het niet noodzakelijk was om de gehele installatie te vervangen, met het invoegen van een nieuwe besturing voldoet de installatie weer aan de geldende én aankomende regelgeving. PBTA hanteerde daarbij als eerste adviseur van Nederland de nieuwe (aankomende) Europese norm (prEN 17206), de opdrachtgever beschikt hierdoor over een goede en toekomstbestendige installatie.